Publikacje

dr Andrzej Mucha

 

I. Książki (Monografie).

1. A. Mucha, Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu w prawie karnym gospodarczym. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2013, ss.299

II. Artykuły naukowe.

1. A. Mucha, Zniesławienie i znieważenie w internecie, Prokuratura i Prawo 2006r. Nr 11, s. 49-63 (współautor T. Fołta)
2. A. Mucha, Udział w wydaniu orzeczenia osoby nieuprawnionej lub niezdolnej do orzekania bądź podlegającej wyłączeniu na podstawie art. 40 kpk jako jedna z bezwzględnych przyczyn odwoławczych [w:] (red.) Cz. P. Kłak, K. Kaczmarczyk, A. Kiełtyka, Państwo Prawo Jednostka. Problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych, Rzeszów 2006-2007, s. 397-406
3. A. Mucha, Decyzja o zawarciu umowy opcji – rozważania w przedmiocie problematyki wyznaczania granic bezprawności, Prokuratura i Prawo 2013r., Nr 12, s. 156-175
4. A. Mucha, Problematyka obiektywnego przypisania skutku. Kilka uwag na gruncie orzeczenia w sprawie „płonącego anioła”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2014r., z. 4, s. 79-94
5. A. Mucha, Prokurent jako podmiot przestępstwa niegospodarności, Prokuratura i Prawo 2015r., Nr 7-8, s. 134-150
6. A. Mucha, Kilka uwag w przedmiocie konkretnych rozwiązań ustawowych przyjętych na gruncie nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 23 września 2013r. (złożone do druku w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych)
7. A. Mucha, Udostępnienie akt postępowania przygotowawczego na podstawie art. 156 § 5a kpk, a obowiązek wyrażenia zgody na sporządzenie odpisów, kopii lub fotokopii akt, Palestra 2016r., Nr 10, s. 42-49; (współautor J. Kogut)
8. A. Mucha, Wybrane problemy interpretacyjne związane z wykładnią poszczególnych znamion przestępstwa poplecznictwa (art. 239 kk) m.in. w kontekście przestępstwa nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 kk). Rozważania ogólne.(złożone do druku w WSPiA w 2016r.)
9. A. Mucha, Problematyka zakresu podmiotowego przestępstwa nadużycia zaufania na przykładzie instytucji prokury. (złożone do druku w WSPiA w 2016r.)
10. A. Mucha, Dualistyczny charakter przestępstwa oszustwa (w opracowaniu)
11. A. Mucha, Kontrowersje w zakresie stosowania art. 327 § 3 kpk (w opracowaniu)
12. A. Mucha, Pojęcie i struktura przestępstwa gospodarczego – (złożone do druku w publikacji zbiorowej w CH BECK)
13. A. Mucha, Zasady odpowiedzialności karnej związane z popełnianiem przestępstw gospodarczych. Zagadnienia teoretycznoprawne i dowodowe – (w przygotowaniu do publikacji zbiorowej w CH BECK)
14. A. Mucha, Uchylenie odpowiedzialności karnej w związku z popełnieniem przestępstwa gospodarczego. Problematyka kontratypizacji. – (złożone do druku w publikacji zbiorowej w CH BECK)

III. Glosy.

1. A. Mucha, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2005r. V KK 370/04, Przegląd Sądowy 2006r. Nr 9, s. 200-211, (dot. m.in. wykładni przepisu art. 148 § 2 pkt 2 kk)
2. A. Mucha, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2003 r., sygn. II AKa 72/2003, Prokuratura i Prawo 2008r., Nr 7-8, s. 238-249, (dot. podstawy prawnej przepadku podrobionego weksla) (współautor T. Fołta).
3. A. Mucha, Pojęcie obrotu gospodarczego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 września 2012r. (II KK 234/12), Przegląd Sądowy 2013r., Nr 7-8, s. 190-199

IV. Udział w organizacjach naukowych.

1. Centrum Profilaktyki Biznesu z/s w Warszawie – członek Rady Naukowej na kadencję 2017-2019

 

V. Udział w konferencjach naukowych w roli referenta i dyskutanta.

1. Referat wygłoszony w trakcie Podkarpackiego Forum Karnistycznego organizowanego w WSPiA w Rzeszowie. Rzeszów, dnia 29.04.2013r. Temat: Prawnokarna ocena zawierania transakcji opcji walutowych.
2. Referat wygłoszony na III Krakowskim Forum Karnistycznym, Kraków dnia 6.02.2015r. (Panel dyskusyjny: Postępowanie dowodowe przed sądem po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego; Prowadzenie: Prof. dr hab. Piotr Kardas)
3. Referat wygłoszony na IV Podkarpackim Forum Myśli o Bezpieczeństwie zorganizowanym w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w dniu 15.03.2017r. Temat: Przestępstwo gospodarcze a przestępczość gospodarcza. Założenia dogmatyczne oraz strukturalna charakterystyka zjawiska.

VI. Prace popularnonaukowe

1. Nowelizacja procedury karnej: krócej nie będzie, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 176 z dnia 10.09.2015r.
2. Obciążenie nie do obrony, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 187 z dnia 25-27.09.2015r.
3. Krytyka niemerytorycznej krytyki, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 228 z dnia 24.11.2015r. (współautor: Marcin Świerk)
4. Legalizacja bezprawia, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 56 z dnia 22.03.2016r.
5. Zła zmiana w zakresie przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 67 z dnia 7.04.2016r.

VII. Wypowiedzi i komentarze eksperckie

1. Kodeks karny pozwala na skuteczną walkę z handlarzami dopalaczy, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 140 z dnia 22.07.2015r.
2. Tymczasowe areszty do weryfikacji? Prokuratura uspokaja, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 170 z dnia 02.09.2015r.
3. Oskarżenia utknęły w formalizmach, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik,
Nr 174 z dnia 08.09.2015r.
4. Dziesięć lat dla łże-specjalisty, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Prawnik, Nr 66 z dnia 6.04.2016r.
5. Bolesne odwracanie procesu kontradyktoryjnego, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 202 z dnia 18.10.2016r.
6. Sędziowskie konfiguracje pod znakiem zapytania, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 208 z dnia 26.10.2016r.
7. Nikt nie ucieknie przed podsłuchami, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 215 z dnia 07.11.2016r.
8. Stan faktyczny przesądza o nieudolności usiłowania, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 16 z dnia 24.01.2017r.
9. Wyjaśnianie wypadku zbyt pochopne, Dziennik Gazeta Prawna, Nr 32 z dnia 15.02.2017r.

Joanna Kogut

 

  1. J. Magiera (Kogut), D. Burek, Nowe Prawo Medyczne. Jak dostosować działalność szpitali do nowej regulacji prawnej, Edukacja Prawnicza, nr 1 (130) styczeń 2012, str. V-VII
  2. J. Magiera (Kogut), A. Mucha, Udostępnienie akt postępowania przygotowawczego na podstawie art. 156 § 5a kpk, a obowiązek wyrażenia zgody na sporządzenie odpisów, kopii lub fotokopii akt. (złożone do druku w Palestrze)