Prawo zobowiązań

Kancelaria Mucha/Rogała oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa zobowiązań. Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

 

  • przygotowywanie oraz analiza umów cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z prawem oraz interesami naszych klientów, 
  • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów jak również obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami na drodze polubownej oraz sądowej, między innymi z zakresu:
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia min. OC, AC, NNW, pojazd zastępczy;
  • umów sprzedaży, rękojmi za wady oraz gwarancji,
  • umów najmu i dzierżawy, 
  • umów darowizny,
  • umów renty i dożywocia,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych w tym między innymi: odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, szkód wyrządzonych przez zwierzęta,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów.