Prawo Karne

Kancelaria Mucha/Rogała posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu prawa karnego. Od lat specjalizuje się nie tylko w udzielaniu porad prawnych w tym zakresie, ale również reprezentacji zarówno podejrzanych, jak i pokrzywdzonych w procesach karnych.  Kancelaria Mucha/Rogała posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu prawa karnego. Od lat specjalizuje się nie tylko w udzielaniu porad prawnych w tym zakresie, ale również reprezentacji zarówno podejrzanych, jak i pokrzywdzonych w procesach karnych.

W zakresie prawa karnego, Kancelaria Mucha/Rogała oferuje pełną obsługę prawną w ramach postępowań:

 • karnych, 
 • karnoskarbowych (postępowań dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych)
 • wykroczeń – w tym postępowań mandatowych.

 

Kancelaria Mucha/Rogała specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, ale z powodzeniem świadczy usługi w zakresie przestępstw przeciwko:

 • życiu i zdrowiu,
 • bezpieczeństwu w komunikacji
 • wolności,
 • wolności seksualnej i obyczajności,
 • rodzinie i opiece,
 • czci i nietykalności cielesnej,
 • prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 • wiarygodności dokumentów i ochronie informacji,
 • mieniu,
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • ochronie informacji. 

Kancelaria Mucha/Rogała, reprezentuje zarówno podejrzanych lub oskarżonych, broniąc ich w procesach karnych, jak również pokrzywdzonych przestępstwami dokonanymi na ich szkodę. W związku z powyższym, świadczona pomoc prawna w sprawach karnych jest realizowana przede wszystkim poprzez:

 • występowanie w roli obrońców podejrzanego i oskarżonego,
 • występowanie w roli pełnomocników pokrzywdzonego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela posiłkowego,
 • występowanie w roli pełnomocników oskarżyciela prywatnego,
 • występowanie w roli pełnomocników powoda cywilnego w procesie karnym,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w prowadzonych postępowaniach,
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi sądami (w tym przed Sądem Najwyższym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBA).

 

Prawnicy Kancelarii Mucha/Rogała, aktywnie uczestniczą w każdym stadium postępowania karnego, biorąc aktywny udział w czynnościach organów prowadzących postępowania przygotowawcze, takich jak przesłuchania, oględziny czy eksperymenty procesowe.

W związku ze świadczoną pomocą prawną związana w postępowaniem karnym, Kancelaria Mucha/Rogała sporządza również stosowne opinie prawne, niezwiązane bezpośrednio z toczącymi się już postępowaniami, ale służące do wyeliminowania wszelkiego ryzyka związanego z działalnością gospodarczą.